Dojo Reglement Karate-Jitsu Brummen
1a. Het is cursisten en/of ouders/voogden van cursisten toegestaan om introducees mee te brengen op het moment dat de leraar hier voor aanvang van de les over is geÔnformeerd.
1b. Zowel de cursist als zijn/haar introducee zullen de aanwijzingen van de leraar of diens vervanger opvolgen. Ouders/ voogden/ overigen die de les of een deel van de les willen kijken is het toegestaan plaats te nemen aan de zijkant van de zaal zolang zij de les niet verstoren. De mate van verstoring is ter beoordeling van de leraar of diens vervanger.
1c. Bij het betreden van de dojo/(sport)zaal zal door cursisten en aspirant cursisten de staande groet worden gedaan. Slippers en ander schoeisel dient te worden gelegd bij de ingang/uitgang tegen de muur.
1d. De cursist/ aspirant cursist neemt voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid deel aan de trainingen (lessen, cursussen, workshops, excursies, seminars). Alle lichamelijke schade en/of materiele schade voortvloeiend uit de trainingen zijn voor rekening van de cursist/ de ouder of voogd van de cursist. Dat wil zeggen dat Karate-Jitsu Brummen en haar instructeurs nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade die de cursist tijdens de training oploopt. (Dit geld ook voor of na de training.) Ook betekent dit dat de cursist persoonlijk aansprakelijk is voor de gevolgen van zijn/haar handelen tijdens de training en bij het (uit)oefenen van de onderwezen technieken.
1e. De cursist of aspirant cursist is nooit verplicht om oefeningen te doen die de cursist niet wil of kan doen.

2a. De cursist / ouder of voogd van cursist verplicht zich bij ondertekening van het inschrijfformulier tot contante betaling van het eenmalige inschrijfgeld (10,-) en 3 maandelijkse lesgeld (45,-) tot en met de bevestigde datum van beŽindiging van deelname.
2b. Betaling van contributie geschiedt in beginsel a contant per kwartaal in de week volgend op 2 januari, 2 april, 2 juli en 2 oktober. De 1e , gedeeltelijke kwartaalbetaling inclusief inschrijfgeld geschiedt in overleg. Als bewijs van betaling worden de gelden die zijn voldaan op een persoonlijke contributiekaart geregistreerd en door de instructeur geparafeerd. Niet geregistreerd houdt in dat nog niet/of nog niet geheel is voldaan!
2c. Indien de cursist een bepaalde periode zijnde langer dan 2 maanden niet instaat is om te trainen door medische of sociale omstandigheden dan kan de cursist of ouder/ voogd van cursist vooraf schriftelijk een verzoek tot het tijdelijk stoppen van de betalingsverplichting aan zijn/haar instructeur geven. Bij dit verzoek dient een doktersverklaring te worden overlegd wat aangeeft dat cursist minstens 1 maand niet fysiek in staat is de faciliteit te blijven gebruiken. Zonder doktersverklaring zal samen met de hoofdinstructeur worden bepaald of verzoek kan worden gehonoreerd. Instemming gebeurt altijd schriftelijk. In alle andere gevallen blijft de cursist of ouder/ voogd van cursist lesgeld verschuldigd. Gedurende de schoolvakanties is er geen les en geen restitutie van lesgeld.
2d. Opzeggen van deelname dient de cursist te allen tijde drie maanden voor het beŽindigen schriftelijk aan de organisatie kenbaar te maken. Inleveren van de opzegging mag persoonlijk bij de instructeur. De cursist krijgt indien gewenst per email bevestiging van deze beŽindiging. Lidmaatschap is pas beŽindigd als alle financiŽle verplichtingen van de cursist aan organisatie is voldaan. De cursist of ouder/voogd van cursist dient in geval van verhuizing of wijziging telefoonnummer dit aan de organisatie of instructeur schriftelijk door te geven.

3a. Het is de cursist niet toegestaan de in de les geleerde technieken door te geven aan derden. Ook is het niet toegestaan het schriftelijk materiaal te kopiŽren of anderzijds te vermenigvuldigen of door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de instructeur.
3b. De cursist is zich bewust van het feit dat hij/zij als vertegenwoordiger/ster van Karate-Jitsu Brummen wordt beschouwd en zal zich onthouden van woorden en daden die de goede naam, organisatie, leden en instructeurs van Karate-Jitsu Brummen of andere vechtsport- of krijgskunstbeoefenaars kunnen schaden of in een kwaad daglicht kunnen stellen.
3c. Misbruik van de technieken kan onherroepelijk leiden tot uitsluiting van de lessen.
3d. De cursist heeft een meldingsplicht van alles wat Karate-Jitsu Brummen schade zou kunnen berokkenen, inclusief wangedrag van medecursisten of ex-cursisten in woord, geschrift en/of daad.

4a. Bij het niet navolgen van dit reglement kan de cursist en/of ouder voogd van de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd. Cursist en/of ouder/voogd van cursist heeft dan geen recht op teruggave van les- en inschrijfgelden.
4b. Er is geen beroep mogelijk tegen uitsluiting van de les. Eventuele correspondentie over de uitsluiting van de lessen geschiedt uitsluitend schriftelijk of per email.
4c. De instructeur of diens vervanger kunnen te alle tijden personen uit de les, lesruimte en lesgebouw verwijderen. De instructeur hoeft hierbij geen redenen op te geven.
De cursist en ouder/voogd van cursist hebben een schriftelijk exemplaar van bovenstaande ontvangen en een akkoordverklaring ondertekend.